Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта

Показать на карте

УУЛ УСАА ДЭЭДЛЭН ШҮТЭХ МОНГОЛ ЁС ХИЙГЭЭД САН ТАХИЛГЫН СУДАР

DOI 10.30792/2304-1838-2019-56-67

УУЛ УСАА ДЭЭДЛЭН ШҮТЭХ МОНГОЛ ЁС ХИЙГЭЭД САН ТАХИЛГЫН СУДАР

ДЭМЧИГМАА Оуюнханд
Монгольский государственный университет
Улан-Батор, Монголия
Odemchigmaa200@gmail.com

Монголчуудын уул усаа дээдлэн тахих зан үйл нэн эртний уламжлалтай бөгөөд эрт үедээ бөөгийн шүтлэг байгаад хожмоо бурханы шашны нөлөөгөөр өргөжин хөгжжээ. Монгол орны өргөн уудам нутагт 800 орчим уул усыг тахиж ирсний олонх нь сан тахилгын судартай байв. Гэвч үүнээс олон ч байсан байж магадгүй. Хөдөө орон нутгийн музейн сан хөмрөг ба хувь хүмүүсийн гар дээрээс олдсоор байгаа билээ. Сан тахилгын судруудад тухайн уул усыг шинжин, эзэд савдагийг орчин нөхцөл, ахуй байдалд нь тохируулан сэтгэлдээ ургуулан төсөөлж, уран сайхнаар сэтгэн дүрслэхийн сацуу монгол ахуйг тод тусгаснаараа ихээхэн онцлогтой. Тухайлбал, говь нутагт голдуу тэмээ хөлөглөсөн дүрээр, хангай нутагт сарлаг хөлөглөсөн гэх мэт. Түүнчлэн монгол дээл өмссөн, хурганы уут өлгөсөн зэргээр дүрсэлсэн нь ахуйн буюу иргэний байдалд идээшүүлсэн хэрэг бөгөөд ард олны таалалд илүү нийцэн, сэтгэлд нь хоногшиход тун дөхөм болсон гэлтэй. Ийнхүү уул усаа тахин шүтэхтэй холбоотойгоор хорио цээрийн ѐс бий болж, эдүгээ ч гүн бат оршсоор байна.
Түлхүүр үг: уул усаа дээдлэн тахих зан үйл, обоо тахих, монгол, сан тахилгын судар.

ПОЧИТАНИЕ ХОЗЯЕВ МЕСТНОСТЕЙ У МОНГОЛОВ И СУТРЫ ВОСКУРЕНИЙ

ДЭМЧИГМАА Оуюнханд
Монгольский государственный университет
Улан-Батор, Монголия
Odemchigmaa200@gmail.com

Традиция почитания природы у монгольских народов имеет давние корни в шаманской практике. С распространением буддизма данная традиция была инкорпорирована в буддийскую практику. В Монголии почитались более 800 гор и водных объектов, и большая часть из них имела специальные тексты для почитания – саны-воскурения, к сожалению, не все сохранились до наших дней. Много текстов сосредоточено в музейных коллекциях, библиотеках, частных собраниях. В текстах почитания, в описаниях хозяев гор и водоемов, отражены особенности хозяйственного уклада и традиционной культуры монголов. Например, в текстах, распространенных в гобийских местностях они чаще изображаются верхом на верблюдах, а в текстах, связанных с горными или лесными местностями – на яках. Также они изображаются в монгольской одежде – дээл, с мешками для новорожденных ягнят,
отражающих разнообразие не только хозяйственного, но и общественного уклада, соответствовавшие их мировоззрению. Подобные образы хозяев местностей, запреты, связанные с их почитанием, подчеркивают тесную связь текстов почитания с народным бытом, с созданием экологических традиций по сохранению окружающей природы, сохраняемых вплоть до наших дней.
Ключевые слова: почитание хозяев местности, культ обо, монголы, тексты воскурений.

WORSHIPING OF THE LORDS OF SACRED PLACES IN MONGOLIA AND THE INCENSE OFFERING SUTRAS

DEMCHIGMAA O.
Mongolian State university
Ulaanbaatar, Mongolia

The tradition of nature worshiping among the Mongolian peoples has long roots in shamanistic practice. With the spread of Buddhism, this tradition was incorporated into Buddhist practice. In Mongolia, more than 800 sacred localities were revered, and most of them had special texts for worship – san-incense offering, unfortunately, not all have survived up to this day. Many texts are concentrated in museum collections, libraries, and private collections. In these texts the descriptions of the lords of mountains and ponds reflect the features of economic structure and traditional culture of the Mongols. For example, in texts distributed in desert areas, they are more often depicted riding on camels, on mountainous or forest areas — on yaks. The lords of the sacred places are also portrayed in Mongolian clothes — deel, with bags for newborn lambs. Such images of the owners not only emphasize close connection of the texts of worship with the traditional life, but
also they are closely connected with establishing ethnic ecological traditions aimed at conservation and preservation of surrounding nature.
Keywords: worshiping of the lords of mountains and water sources, cult of obo, Mongols, texts of incense offering.